Vjen lajm i mire../ Shiko se a i pIoteson kriteret per ti fituar 900€ nga qeveria


Sipas ligjit për rimëkëmbje ekonomike Paguhen nga ana e buxhetit të Republikës së Kosovës, pagat e punonjësve në sektorin privat për përiudhen tetor-dhjetor 2020 të cilët si pasojë e pan-demisë K0vid, janë larguar apo pezuIIuar nga puna e tyre për periudhen jo me të vjeter se 3 muaj pas datës 29 shkurt e deri me 30 dhjetor 2020. Sipas informatave qe kemi aplikimi do te filloje me 15 janar dhe do te zgjase 3 muaj.

Disa nga kriteret që duhet plotësuar do të jenë:
Të jetë i deklaruar tek lista e punëtorëve në sistemin EDI të ATK-së
Të janë larguar apo pezuIIuar nga puna e tyre për periudhen jo me të vjetër se 3 muaj pas datës 29 shkurt e deri me 30 dhjetor 2020..

Të posedojë vendimin për shkputje të mardhënies së punës dhe të tjera ne rast se përditësohen nga Ministria e Financave. Aplikimi do të bëhet nga vetë qytetarët dhe jo nga bizneset.

Leave a Reply