Vjen Lajm ”I fuqishëm” për Albinin nga Gjermania ! Një e Papritur e madhe ishte kjo!


Deputetja liberale e Bundes tagut, Renata Alt, anë tare e Komisionit të Jashtëm Parla.mentar dhe raportuese e partisë libe rale FDP per Evropën Lindore e Jug lindore vjen me një reagim për Deut sche Wellen pas zgjedhjeve në Kosovë thekson se fitorja e Vetëvendosjes, tregon se sa e madhe është dëshira për transformim në Kosovë.

Me premtimin e tij per te Iuftuar ne menyre të qëndrueshme k0rrupsi0nin dhe keqmenaxhimin ekonomik, ish-krye ministri, Albin Kurti ka zgjuar pritshmeri të mëdha. Besue shmëria e tij varet shumë nga ajo nëse ai i përm.bush ato megjithe vështirësitë e brendshme politike dhe ekonomike.

Deputetja liberale Renata Alt sheh gjith ashtu me skepticizëm qendrimin e pa kompromis të Albin Kurtit. “Pa kompromisi politik i Albin Kurtit nuk eshte një premise e mire për këtë, mund të jetë një sfidë e madhe në krijimin e qeverisë. Nëse Vetë vendosja nuk do që pas optimizmit të madh të vijë zhgënjimi i madh, duhet qe ajo të çlirohet nga kursi ideo logjik dhe te ndjeke dialogun. Kjo është e pa zëvendësueshme edhe për normalizimin e marre dhenieve me Serbinë dhe për një marrëdh ënie të besueshme me diplo.matët evropianë. BE ka në të njëjtën masë përgjegjë sinë për të realizuar liberalizimin shumë të vonuar të vizave, shprehet deputetja gjermane per mediat.

Leave a Reply