Thuaji nga 3 herë në mëngjeѕ dhe mbrëmje do t’e dalin në ndihmë рër çdo gjë..!

_Ai, All-llahu është Një! All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë. As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë_

_I mbështetem Zotit të agimit, Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi. Dhe prej err’ësirës së natës kur ngryset plotësisht. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë ny’ja_

Edhe prej dëmit të smirëke’qit kur sipas smirës vepron. Thuaj: “”Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve! Sunduesin e njerëzve, Të adhuruarin e njerëzve, Prej të ke’qes së cyt’ësit që fshihet. I cili bën cytje në zemrat e njerëzve, Qoftë ai (cy’tësi) nga xhi’nët ose nga njerëzit”

“”Kush i thotë ato nga tri herë në mëngjes dhe mbrëmje do t’i dalin në ndihmë për çdo gjë””.

Leave a Reply