“Pas раѕhkëve do të kemi një ѕituatë si në kohën e…”! Virologu i njohur раralajmëron Gjermaninë рër variantin britanik të К0VID-it


Varianti B.1.1.7 e bën vi rusin Co rona më të rrez iksh ëm dhe më infektues, paralajmëron virologu i njohur gjerman, Christian Drosten. Ai thekson se vaks inimet nevojiten shumë këto kohë.

Christian Drosten, virologu i njohur gjerman nga Klinika Universitare në Berlin, Charité ka shprehur keqardhje për zhvillimet e fundit që sollën pezullimin e vaksinimit me vaks inën AstraZeneca. Sipas Drosten, shtimi i rasteve të trombozave duhet “marrë natyrisht me seriozitet dhe duhet verifikuar”.

Drosten theksoi, se nuk do të bëjë vlerësim për vendimin, dhe nuk ka informacione shtesë. Për shkak se kjo po ndodh në fillim të valës së tretë të Co ronës, duhet menduar sidomos ” që kemi nevojë për vaksinën”, theksoi studiuesi i njohur në podcastin e tij për radion NDR, “Co ronav irus-update”.

Mutanti britanik do ta vësh tirësojë shumë pan deminë

Gjendja akt uale e pa ndemisë në Gjermani nuk është e mirë, paralajmëron Drosten. Variani më in fektues B1.1.7. po zë vend gjithnjë e më shumë, pjesa e tij ndërkohë kap tre të katërtat e inf ekti meve. “Ne do të kemi pak pas pashkëve një situatë si në kohën e krishtlindjeve”, tha virologu. Instituti Robert Koch para disa ditësh bëri një prognozë të zymtë të rritjes së infe ksio neve. Situata do të përkeqësohet më shumë për shkak të va riantit britanik. Sidomos “kritike” ajo do të bëhet për brezin e pava ksin uar të personave rreth 50 vjeç.

Shpeshtimi i tr ombo zave problem stat istikor?

Të hënën Instituti Paul Ehrlich, PEI rekomandoi ndërprerjen e vak sini mit me AstraZeneca. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë janë njoftuar 8 raste me tromboza në hapësirën kohore të vak sin imit. Numri i rasteve është nga ana statistikore dukshëm më i lartë se tek popullata e pa vak sinuar. Sipas PEI të prekurat kanë qenë më shumë gra, nëse ka një lidhje të drejtpërdrejtë mes vak sinës dhe trom bozës kjo pa ve rifik ohet.

Virologu Drosten është shprehur se i mungojnë informacione shtesë për ndërprerjen e vaksinimit me AstraZeneca po ai është shprehur se duhet menduar, nëse ky shpeshtim rastesh mund të jetë edhe një problem st atistikor. Kështu në Gjermani janë vaks inuar me AstraZeneca persona nën 65 vjeç, sepse rekomandimi i Komisionit të Posaçëm, STIKO nuk ishte fillimisht për rekomandimin e më të moshuarve për shkak të mungesës së të dhënave për efektin e vak sinës. Në Angli janë va ks inuar më shumë persona më të moshuar, aty megjithë numrin më të lartë të vaksinimeve nuk ka pasur shtim të rasteve të tro mboz ave. Drosten përmendi edhe numrin më të lartë të grave në personelin mjekësor e të infermierisë, që e ka marrë këtë vaksinë. Ai shtroi pyetjen “Ka gjasë që kjo të ngj yrosë sta tistikën?” Për gratë dihet, se rre ziku i tr ombozës është më i lartë.

B.1.1.7. më inf ektues e më i rre zik shëm

Virologu Drosten është shprehur mbi disa studime për va riantin britanik B.1.1.7, e bilanci i tyre është se ky variant nuk është vetëm më infe ktues, por edhe më i rrez ikshëm. “Dhe ky nuk është lajm i mirë, sidomos këto kohë dhe me këtë situatë lajmesh.” Studimet ofrojnë të dhëna, se ky variant është më vd ekje prurës./DW

Leave a Reply