“Nuk ka rrë-fуer për рroblemet që kishte”, flаѕin familjarët e 28-vjeçarеѕ në Fier: Ishte tiр i mb-уIIur


Një ngj arje e rë ndë tr ond iti mbrëmjen e kaluar Fierin e bashkë me të dhe opinionin pu blik pas i detajet që janë zba rdhur janë me të vërtetë të rën da. Pas një ko nflikti çasti mes çiftit, Demokrat Medinaj ka që lluar 31 herë me thi kë bashkëshorten e tij 28-vjeçaren Irvana Hyka në sy të familjarëve.

Ndërkohë më tr ondi tës është fakti se e reja ishte 6 javëshe shtatëzënë në pritje të fëmijës së tretë. Për “FaxNews” Hyka ka qenë tip i mb yllur, dhe nuk i ka rrë fyer familjes pr obleme që mund të ketë pasur me bashkëshortin e saj , ndërsa fi llimisht iu është thënë se vajza kishte ndë rruar jetë në mënyrë ak siden tale.
Di që nuk kanë pasur probleme në familje.

Leave a Reply