Nëse në shtëpi janë rritur probIemet, ngritur zërat dhe është shfaqur xheIozia, dëgjo apo lexo këtë sure..!?


Dëgjoje me kufje këtë sure (sure el bekare) ose Lexoje surën el bekare (arabisht,mundohesh ta kuptosh ne përkthim shqip si dhe me komentator(dijetar) të tefsirit. (Kjo është më e dobishmja.

ose lëshoje të dëgjohet në dhomë pa i penguar anëtaret e familjes. Nëse e veren se në shtëpi me të vërtetë janë rritur problemet, ngriten zërat dhe është shfaqur xhelozia, dije se shejtani është strehuar në të, andaj mundohu ta dëbosh atë nga ajo. Por vallë si ?

Ja ky është i Dërguari i All-llahut që i përgjigjet kështu kësaj pyetje: “C’do send ka kulm e kulmi i Kur’anit është kaptina “El-Bekare”, nëse e dëgjon shejtani leximin e kaptinës “El-Bekare” në një shtëpi largohet nga ajo shtëpi.

Gjithashtu transmetohet nga Ebu Hurejra [All-llahu qoftë i kënaqur me të] se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Mos i shndërroni shtëpitë tuaja në varreza, e në atë shtëpi që lexohet kaptina El-Bekare nuk hyn shejtani”.

Provojeni…dhe pas disa ditësh (min. 40 dite) tregojeni përshtypjet e juaja…Sureja e cila largon të gjitha problemet në shtëpi,sureja e bereqetit.

Leave a Reply