Ne nuk i’a dimë vlerën kësaj luleje dhe sëm undjen që ajo shëron : Rritet kudo në vendin tonë dhe përdoret më së shumti për të


Vetitë kur uese të lules së basanit, një bimë barishtore që në gjendje natyrale rritet kudo, janë të njohura në mbarë botën.

Përdorimi i gjerë i kësaj bime në mjek ësinë popu llore apo në produkte të ndryshme medi cinale, i jep një rëndësi të veçantë kultivimit saj. Kjo si për përdoruesin ashtu edhe për prodhuesin, lidhur me aspektin ek onomik.

Është përdorur prej vitesh, veçanërisht e përzier me vajin e ullirit, si një balsam kurativ dhe rigjenerues. Përdoret në rastet e pre rjeve, dje gieve dhe pla. gëve të ndryshme por edhe si një çaj qe tësues.

Përdorimi i lule basanit ende lidhet me mjekësinë popullore dhe k urat e kaluara brez pas brezi në mbarë botën.

Kërkimet e zhvilluara vitet e fundit tregojnë se lulja e basanit mund të ndihmojë në kurimin e formave të lehta dhe të mesme të depr esionit.

Kjo lule, e zier në formën e një çaji, mund të përdoret për probleme të lidhura me pagjumësinë.

Vlerat mj eksore

Përzierja e vajit të ullirit me lulet e basanit, krijon një masë që në shumë kultura, në mbarë botën konsiderohet si një balsam magj ik.

Në vendin tonë ky preparat përgatitet duke ndjekur këtë mënyrë.

Lulet e basanit hidhen në një shishe me vaj ulliri dhe kjo masë lihet në një ambient të errët për dyzetë ditë.

Pas kësaj kohe, kur farat e zeza të lules te kenë lëshuar pigmentin e tyre dhe vaji të ketë marrë ngjyrën e kuqe karakteristike, atëherë kjo përzierje mund të përdoret për të kuruar pla. gët e dje giet e jashtme.

Mund të konsumohet edhe duke pirë një lugë në ditë për të kuruar sëm. undje të ndryshme të stomakut, më lçisë, e më shumë.

Vaji përdoret edhe për kurimin e formave të ndryshme të gastritit.

Kultivimi i kësaj bime dhe përdorimi i saj në preparate të ndryshme të mjekë sisë popu llore përbën një fushë me interes për kërkimin shkencor dhe biznesin

Leave a Reply