Ndoshta s’e dinit, por mund ta përdorni anti dje-rsën edhe në këto pjesë të tr-upit


Ndoshta s’e dinit, por mund ta përdorni antidjersën edhe në. Me siguri të gjithë keni një deodorant të cilin kryesisht e përdorni për të reduktuar djersën dhe aromat e pakëndshme që vijnë si pas0jë e saj. Ajo që ndoshta s’dini është se deodoranti funksionon dhe mund të përdoret edhe në shumë pjesë të tjera të t-r-upit përveç sqe-tull-ave. Për shembull ku?
Shputat e këmbëve

Ata që e kalojnë të gjithë ditën e këmbë e dinë mirë çdo të thotë një këmbë e djerësitur. Këmbët e djersitura sh-kak-tojnë aroma të r-ënda dhe si rr-jed-hojë, mi-kr-obe. Nëse doni që kjo të mos ndodhë më, përdorni pak antidjersë. Do t’i mbajë të freskëta për një kohë të gjatë.
Në pjesën e p0shtme të gj0ksit
Vajzat e dinë mirë sa shumë ndodh të djerësiten tek pjesa e po-sht-me e gj-in-jve. Nëse përdorni një antidjersë po-shtë tyre do t’i mbani të tha-ta për një kohë të gjatë, por sigurohuni që deodoranti të je-të pa al-umin.

Leave a Reply