Mos lejo të të kalojë dita, pa e thënë këtë lutje!


“All-llahume in-ni eudhu bike minel hem-mi ve huzni, vel axhzi vel keseli vel buhli vel xhubni, ve dale’id dejni ve galebetir-rixhal”. (O Allahu im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dembelia, nga koprracia dhe frika, nga zhytja në borxhe dhe mundimet prej njerëzve).

Shpërndaje që të përfitojn edhe të tjerët…Mos lejo të të kalojë dita, pa e thënë këtë lutje!Mos lejo të të kalojë dita, pa e thënë këtë lutje!Mos lejo të të kalojë dita, pa e thënë këtë lutje!

Mos lejo të kalon dita jote pa mos e thënë këtë lutje – “All-llahume in-ni eudhu bike minel hem-mi ve huzni, vel axhzi vel keseli vel buhli vel xhubni, ve dale’id dejni ve galebetir-rixhal”. (O Allahu im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dembelia, nga koprracia dhe frika, nga zhytja në borxhe dhe mundimet prej njerëzve).

Mos lejo të kalon dita jote pa mos e thënë këtë lutje – “All-llahume in-ni eudhu bike minel hem-mi ve huzni, vel axhzi vel keseli vel buhli vel xhubni, ve dale’id dejni ve galebetir-rixhal”. (O Allahu im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dembelia, nga koprracia dhe fr-ika, nga zhytja në borxhe dhe mundimet prej njerëzve).

Leave a Reply