Merkel ka një plan për të gjithë Mërgimtarët në Gjermani! Ja detajet…!


Në samitin e integrimit, Merkel tha, se vetëm me më shumë pjesëmarrje është i mundur kohezioni i shoqërisë. Një plan kombëtar ak/sioni do të duhet të çojë përpara inte’grimin në të gjitha fushat.Gjithkush duhet të mundet të ndjekë rrugën e vet dhe të ndjehet i respektuar dhe i pranuar, kërkoi ajo.

Plani kombëtar i aksionit përmban rreth 100 pika konkrete me qëllimin e nxitjes së integrimit në të gjitha fushat dhe forcimin e kohezionit shoqëror. Masat janë parashikuar të ndahen në pesë faza realizimi.Ato fillojnë me masat përgatitore për f orcat e kualifikuara punëtore në vendinorigjinë.

Vazhdojnë me mbështetjen në mësimin e gjuhës gjermane deri tek përpjekjet për më shumë shanse të barabarta në ekonomi dhe shërbimin pu-blik.

“Këtu bën pjesë edhe një poli’tikë vizionare, që i del përpara konflikteve të urbanizimit në qytete si edhe një shtet li-gjor, që kërkon nga të gjitha palët në mënyrë konsekuente respektimin e li-gjit dhe të drejtës,ditorja.

Leave a Reply