Lidhi të birin me zinxhir në makinë dhe e qëIIоnte në kokë, babai ѕhqiрtar ѕhokon ltaIinë


Një rast ek strem i dhu nës në familje është regjistruar në Caserta të Italisë, ku pro tagon istë janë anëtarët e një familjeje shqiptare, babai, nëna dhe djali.
Pas den onc imit të 16-vjeçarit për keq trajtime çnje rëzore, policia arr estoi babanë e dhu nshëm, 54 vjeç, i cili jetonte prej vitesh në zonë. Në 6 mars të këtij viti, ado leshe nti u arra tis nga shtëpia dhe e den oncoi të atin, duke u shpj eguar oficerëve epi sodet e dhu nës. Edhe bashkëshortja e 54-vjeçarit u thirr gjith ashtu në polici dhe pranoi se ishte keq trajtuar fi zik isht dhe psi kologj ikisht nga i shoqi.

Mes dë shmive tro ndi tëse të 16-vjeçarit, “Ansa”, që publikoi lajmin, veçon një rast, kur i ati e kishte gjetur në shoqërinë e një miku të pad ëshiruar nga babai dhe e kishte li dhur me zin xhirë te makina, duke e tër hequr zv arrë nëpër fshat. Më pas e qëlloi në kokë, duke i shk ak tuar dëm time të rënda. Të dy rrë fyen edhe momente të tjera, kur ai, mes posh tërimeve, i kishte go ditur edhe me rrip apo sende të tjera të for ta.

Leave a Reply