“l dhе-mb раk koka”/ Ѕi e mbμIоi nμѕја νrаѕјen e vјеhrrēѕ dhe ςfarë ju tha fëmijëνe që dēgjμan μIērimat


Një ngj arje e rën dë u pë publike mëngjesin e sotëm, ku u mësua se nusja 44-vjeçare kishte the rur me thi kë vjehrrën e saj 74-vjeçare, pas një konf likti për mo tive të dob ëta.

Pas kr imit të rëndë 44-vjeçarja kishte arritur ta fsh ihte ngj arjen për rreth 6-orë. Në momentin e ek zeku timit në oborrin e banesës ka patur disa fëmijë të cilët dëgjuan ulë rim at e të ndjerës, por ishte vetë nusja ajo e cila i mash troi duke i thënë të mos shqetësoheshin pasi të moshuarës i dhi mbte pak koka dhe ndaj kishte ulë ritur.

Leave a Reply