Këto jane gjashtë lutjet e rëndësishme që duhet t’i dini! Sjellin shuum mirësi..


Jeta e njeriut është e rrethuar nga sfida, problematika, momente sprove dhe lumturie. Njeriu për të kaluar çdo vështirësi disponon armatën më të fuqishme e cila është lutja drejtuar Zotit. Profetët e mëdhënj të All-llahut të Madhëruar kanë bërë disa lutje të cilat çdo besimtar dhe besimtare duhet t’i dije.

All-llahu i thotë Muhammedit në Kur’ an:

“E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet… “(Kur’ani 2: 186)

Me lejën e Zotit të Gjithësisë do të përmendim 6 lutje të rëndësishme.

Duaja e Ademit te Krijuesi i Botrave në pendim, pasi hëngri nga pema:

“Zoti ynë! Ne kemi bërë padrejtësi, dhe nëse nuk na falë dhe na ke mëshiruar, me siguri do të jemi ndër të humburit. “(Kur’an, 7:23)

Duke kërkuar strehim nga Shejtani (Djalli):

“Zoti im! Unë kërkoj strehim te Ju nga pëshpëritjet (sugjerimet) e shejtanit (djajve). Dhe unë kërkoj strehim te Ti, Zotëruesi im! që të mos më ndjekin. “(Kurani 23: 97-98)

Zoti ynë, vetëm Ty të jemi mbështetur, vetëm nga Ti jemi të kthyer dhe vetëm te Ti është e ardhmja!(Kur’ani 60: 4)

Dua e Profetit Musa (Moisi) kur Allahu e dërgoi atë për t’u përballur me Faraonin

“O, Zoti im! Hapni për mua gjoksin tim (më jepni vetëbesim, kënaqësi dhe guxim). “Dhe lehtëso detyrën time për mua; “Dhe zgjidhni nyjen (gjuhën) nga gjuha ime (hiqni gabimin nga fjalimi im)” Që ata të kuptojnë fjalën time “(Kurani 20: 25-28)

Dua i Profetit Ejub (Job) pasi ai vuajti nga sëmundja për shumë vite

“Me të vërtetë, shqetësimi më ka kapur mua, dhe Ti je mëshiruesi i të gjithë atyre që tregojnë mëshirë.” (Kurani 21:83)

Një Dua e Fuqishme në vargjet e fundit të Sures Al-Baqara

“Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata që ishin para nesh! Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi! Na i shlyej mëkatet, na i mbulo të këqijat, na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pabesimtar”!
Quran 2:286)

Vëlla dhe motër e nderuar, lute Zotin për çdo situatë në jetë. Lute sepse Ai i përgjigjet lutjeve! Zoti na i pranoftë lutjet tona.

Leave a Reply