Grυaja rr a h bυrrin, e bēn рēr ѕрitaI nga goоditjet

Një rast dhu në është raportuar gjatë ditës së dj eshme në Prishtinë ku një bu rrë kosovar ka raportuar se është rr ah ur nga gruaja e tij.

Policia njofton se vi kt ima ka pr anuar edhe tret man mjekësor dhe ndaj tij është lë shuar ur dhër mbr ojtje emergjent.

“Vi kti ma mashkull kosovar ka nj oftuar se është su lm uar fi ziki sht nga bashkëshortja e tij e dysh uara femër kosovare .Vi kti ma ka pranuar tre tman mjekësor. Me vendim të pro kurorit e dy shua ra shkon në mba jtje, ndërsa vi kti mës i lë shohet urdhër mbr ojtje emergjent”.

Leave a Reply