“FIija jashtë spitaIit ku gruaja Iuftonte me kаnсerin”, rrëfi mi prekës i Lirim Rashitit


Sot në “Ftesë në 5” me Bieta Sulon ishin të f tuar Lule dhe Lirim Rashiti, çif ti i nj ohur që kanë emo cionuar gjithë ndj ekësit me histo rinë tyre

Rre th një vit më parë, Lulja 21 vjeçare u diagn ostikua me leu çemi aku te. Një sf idë shumë e vës htirë të cilën vet Lulja e ka rrëf yer për “Ftesë në 5”.

I pye tur nga Bieta, bashkëshorti i saj, Lirimi, tregoi se pav arësisht të gjithave nuk e ka hum bur be simin në asnjë moment.

“Kam fj etur jashtë spi tali ku Lulja ishte e shtru ar”, tha ndër të tjera ai, duke shtu ar se i ak dhë në fo rcë e kur ajo

F atmirësisht vetëm pak ditë më parë Lulja mori përgj igjen përfund imtare të mjekëve se është shër uar pl otësisht.

E për të fest uar këtë la jm që i ka gë zuar jetën çiftit, Lulja dhe Lirimi kanë viz ituar së fun dmi Kosovën e Shqipërinë.

Leave a Reply