Çfarë ndodh në trupin tuaj kur nuk keni bërë se*s më shum se një javë ose për një kohë të gjatë


Midis zhgënjimeve r0mantike, periudhave të beqarisë, përvojave të këqija se*suaIe, kufizimeve të punës dhe familjes dhe pr0blemeve shëndetësore, kemi një listë të pafund të arsyeve që shpjegojnë pse përballemi me abs-tinencën se*suaIe. Por, a e dini se mungesa e se*sit është e dëmshme për shëndetin tuaj fizik dhe mendor? Shpjegime!
Në përgjithësi, të kesh një jetë se*suaIe të përmbushur ju lejon të jeni në harmoni me trupin dhe mendjen tuaj. Kështu që periudhat e abs_tinencës nga se*si mund të jenë zhgënjyese në çdo mënyrë. Nga rruga, këtu janë 9 gjërat që i ndodhin trupit kur nuk bëni gjat kohë:

Rënia e libi d0s
Gjatë marr-dhënies se*suaIe, trupi prodhon h0rmone të ndryshme për mirëqenien dhe lidhjen, përfshirë end0rfinën. Këto h0rmone japin një ndjesi të këndshme dhe lejojnë që se*si të shoqërohet me një ndj-enjë pozitive, duke ruajtur kështu dëshirën se*suaIe. Por, gjatë abs-tinencës, këto h0rmone nuk qarkullojnë më në trup dhe ep-shi gradualisht bie sepse sa më pak të bësh, aq më pak dëshiron të bësh!

Rritja e presi0nit të gj-a-kut
Përveç se është një moment kënaqësie intensive, aktiviteti se*suaI është një aktivitet sportiv që ndihmon në ruajtjen e shëndetit kardi0vaskuIar. Kështu, një person që është në një periudhë abs-tenimi zvogëlon funksionimin e mirë të sistemit të tij kardi0vaskuIar, gjë që mund ta çojë atë të vu-ajë nga presioni i lartë i gj-a-kut.

St-resi dhe an-kthi
Meqenëse trupi lëshon h0rmone të ndryshme që rregullojnë gjendjen shpirtërore gjatë se*sit, ndihmon në uljen e st_resit dhe an_kthit. Megjithatë, kjo gjithashtu do të thotë që periudhat e abs_tinencës nga se*si janë sinonim i më shumë st_resit dhe an_kthit.

Vetëvlerësimi në rënie të lirë
Për shkak të prodhimit të h0rmoneve dhe lidhjeve pozitive që krijohen midis partnerëve, se*si promovon një ndj_enjë të vetëbesimit. Anasjelltas, kur kalojmë një periudhë abs_tenimi nga se*si, vetëvlerësimi ynë bie.

Një sistem imunitar i dobësuar
Sipas një studimi të kryer nga psikologët Carl Charnetski dhe Francis Brennan Jr, 0rgaz-mat janë veçanërisht të dobishme për sistemin imunitar, ashtu si edhe marr-dhëniet se*suaIe. Në të vërtetë, në sajë të mbledhjes së pështymës nga gratë pas marr_dhënieve se*suaIe, ata zbuluan se gratë me një jeettë se*suaIe të përmbushur kishin një përqendrim më të lartë të imun0gl0bulinës A, antitrupin që përbën vijën e parë të mbrojtjes imune kundër t0ksinave dhe pat”gjenëve.

Ç-rregullimet e vaj0sjes
Abs-tinenca e zgjatur se*suaIe mund të shkaktojë thatësi të v-ag-in-ës. Në të vërtetë, është një nga faktorët e rre-z-ikut dhe është i lidhur me një rënie në pr0dhimin e Iëngut vaj0sës transparent në v-ag-inë, për shkak të për-ç-arjes së sek-reci0neve h0rm0nale dhe dëshirës se*suaIe.

Mosfunksionimi ere-k-til
Mosfunksionimet ere-k-tive ilustrohen nga një origjinë fiziologjike dhe / ose psik0logjike. Në rastin e dytë, ne flasim për an-kthin e performancës, domethënë për frikën se mos jeni në gjendje të bëni një ere-ks-ion ose për ta ruajtur atë mjaftueshëm për të përmbushur nevojat tuaja dhe të partnerit tuaj. Ndonjëherë kjo është pasojë e abst-inencës së zgjatur se*suaIe

Rr-ez-iku i zvogëluar i së-mundjeve se*suaIisht të transmetueshme (SST)
Për fat të mirë, ka të paktën një avantazh për të mos pasur marr_dhënie se*suaIe, atë të mos kapjes së së_mundjeve ngj_itëse se*suaIe! Në të vërtetë, meqenëse se*si i pambrojtur rrit rr_ez_ikun e vu_ajtjes nga një së_mundje se*suaIisht e transmetueshme (STD), fakti i mospasjes së saj për një periudhë të caktuar kohe do të zvogëlojë logjikisht këtë rr_e-z-ik.

Leave a Reply