Çfarë fshihet pas ngrënies së tho njëve tek fëmijët dhe si të veprojmë?


Të gjithë njohim fëmijë të cilët hanë tho njtë dhe në shumicën e rasteve e perceptojmë si një “ves” apo sjellje të zakonshme që ndodh rë ndom. Për hir të së vërtetës, ngrë nia e tho njve mund të mbartë domethënie më të rëndësishme, e nëse nuk traj tohet sic duhet në moshën e fëmijërisë, do të vazhdojë të shfaqet dhe në moshën e rritur.

Është një sjellje e cila shfaqet rreth moshës 4-5 vjecare dhe në shumicën e rasteve është tregues i një parehatie apo pakënaqësie që fëmija përjeton; duke kryer një veprim të caktuar (në këtë rast, ngrënien e tho. njve), fëmija shk. arkon an. kthin. Mund të shfaqet në formën e një sjel. ljeje qetësuese lidhur me një an. kth të përgjithshëm, apo ankthit që vjen si rrjedhojë e situateve specifike: hyrja në kopësht, ardhja në jetë e një fëmije tjetër, kon. flikte brenda familjes, xhe. lozi apo pasiguri.

Në thelb, nuk është aq shqe. tësues veprimi i ngreënies së thonjve sesa është më e rëndësishme të kuptohet se cfarë motivi qëndron pas tij dhe arsyet që e nxisin fëm. ijën të hajë tho. njtë. Është shumë e rëndësishme që pri. ndërit të kuptojnë, që duke ngrënë thonjtë fëmija po i tregon se ka një parehati dhe nuk ndihet mirë; gjë të cilën nuk arrin ta shfaqë ver. balisht duke komunikuar me ta.

Kështu, mënyra më e mirë që të shuhet ky ves, është që fëmija të nxitet të shprehë emocionalitetin e vet dhe botën e brendshme afektive e psikologjike në rrugë më të shën. detshme. Ngrënia e thonjve është një veprim i pakontrolluar, aut. omatik, që bëhet pa vullnetin e plotë të fëmijës. Duke u nxitur që të luajë, të vizatojë, të mund të shprehë me fjalë atë që e shqetëson, me shumë gjasa fëmija nuk do ta shprehë zem. ërimin, inatin dhe agre. sivitetin duke ngrënë tho. njtë, por më së shumti në rrugë të tjera alte. rnative më të shëndetshme psi. kologjikisht.

Për këtë arsye, prindërit duhet përherë t’u kushtojnë vëmendje sjelljeve dhe emocioneve të të vegjëlve. Mbi të gjitha, nuk duhet reaguar në mënyrë të ashpër apo të rr. eptë, sepse kjo do t’i drydhte, por rruga e duhur është që fëmijët të ndihmohen të nxjerrin jashtë vetes ato ndjesi negative të cilat nuk na i thonë dot me fjalë. /Familjadheshendeti.com

Leave a Reply