A lejohet për femrën të shpojë veshin më shumë se një herë apo të shpojë hundën për të venduar vath?


Pyetje: a lejohet për femrën të shpojë veshin më shumë se një herë apo të shpojë hundën për të venduar vath?

Përgjigje: falënderimi i takon Allahut…

E para: lejohet shpimi i veshëve për të venduar vathët apo stolitë e ndryshme

E dyta: s’prish punë të shpohet veshi më shumë se një herë sepse në esencë gjërat janë të lejuara derisa nuk aludon një argument i sheriatit të kundërtën, mirëpo e gjithë kjo me një kusht: të jetë në pajtueshmëri me praktikën e vendit dhe zakonet e tij. Në “Enciklopedinë e Fikhut” (29/216) qëndron: “argumenti për marrjen e zakoneve në konsideratë është fjalë e Abdullah ibën Mes’udit “Atë që myslimanët e shohin të mirë, tek Allahu është e mirë”. Në librat e Ulusi Fikhut dhe Reegullat e Fikhut përmenden argumentet rreth marrjes se zakoneve në konsideratë, prej tyre:

a) Rregulli “zakonet janë argument”. Zakonet merren si argument kur janë të përhapura dhe principiele. Rrallë herë mund të gjesh ndonjë kaptinë të Fikhut e që zakonet nuk kanë të bëjnë me të.

Dijetari elUthejmin, ka thënë: “nëse femra jeton në një vend ku është zakon zbukurimi në hundë, s’prish punë të shpohet hunda për të venduar stolinë aty.” (Mexhmu Fetava ibën Uthejmin 11/pyetja:69)

Pra, lejoi shpimin e hundës për të venduar stolinë, nëse kjo gjë është zakon i vendit. Allahu e di më së miri!

Islam-qa/ albislam.com

Përkthue: Agim Bekiri

Leave a Reply