8 të ‘V D E K U R’ nga një suIm me ‘A R M Ē’ në SHBA, mes tyre 4 femra…


8 pers0na, duke përfshirë 6 gra janë vr- arë në tre SPA të ndryshme në Xh0rxhia të SHBA. P0licia tha se 4 pers0na janë vr- arë në një qendër mas -azhi në Acw0th, periferi të veriut të Atlantës, ndërsa 4 të tjerë janë vr- arë në 2 SPA të ndryshme të qytetit.

Mës0het se një 21-vjeçar është arrë- stuar i cili dy- sh0het të ketë Iidhje me 3 suI- met e kryera. Akoma nuk ka të dhëna rreth moti -veve të suI- mi-t.

Në muajt e fundit në SHBA është rri-tur numri i kr- im- eve nd-aj shtetasve Aziatiko-Amerikan. Këto janë nd- ikuar nga ret- 0rika që faj-ëson aziatikët për për hapa- jen e K0vid-19./Top Channel

Leave a Reply