Ѕhqiptari e Вēn për ѕр-ítaI M0TREN pasi nuk ia рërgatiti kafen e mëngjesit


“Gj_a_k_un ma pastr0i komshia. Për momentin jam larguar dhe jet0j tek ajo…”, kështu e nisi rr_ëfimin në p0lici një 30-vjeçare që kërk0i nd_ihmë nga aut0ritetet p0licore, pasi përk0hësisht ndihet e pambr0jtur nga njëri prej anëtarëve të familjes. G_rin-dja me të vëllain nisi pasi ai e ur-dhër0nte shpesh për punët e shtëpisë dhe që kërkonte prej saj gjithçka gati. Por siç kuptohet kjo gjë nuk e ka l0dhur aspak vajzën. Ajo është d0rëzuar nga dh_un_a e tij që është kthyer në një sh_qetësim në familjen e L. R, për çdo rast kur ajo në pamundësi për t’i pl0tësuar kërkesat, rri_hej prej tij.

“Ju shërbej prindërve, dhe e bëj pa asnjë pr0blem. Të dy prindërit janë të m0shuar dhe nëna ka zënë kre-vatin prej disa muajsh. Përditë pastr0j, laj, gatuaj dhe pl0tësoj çdo nev0jë që ka shtëpia, pazaret, pagesat e faturave dhe nuk lodhem. Jemi katër anëtarë në familje, prindërit pensionistë dhe ne të dy. Im vëlla me tend_encë më trajt0n si shërbët0re, bën rrë_mujë, nuk pr-ek asgjë, as që i bëhet v0në për hí-gjien-ën. Këtë gjë bëri dhe ditën kur më g0diti”, cit0n në dëshminë e saj për Gazetasi.al një 0ficer p0licie.

Vajza shpjegon sipas burimeve që baz0hen te den0ncimi në fjalë i regjistruar pranë K0misariatit 3, se u suImua nga i vëllai, mbasi ajo nuk ju bind. Megjithëse ajo theks0n se nuk e ndrysh0nte dot pa-kujdesinë e A. për hí-gjienë dhe jeettesë të përbashkët dhe se kishte zgjedhur të dur0nte derisa i vëllai t’i mart0het, jo përherë kjo zgjidhje ka q-enë e duhura.

“Më bëj një kafe turke më tha, por isha duke bërë punët dhe ju përgjigja që mund ta bënte vetë se i kishte duart. Ai e z_j-eu kafen dhe po e pinte dhe gjatë kohës që po pastr0ja dyshemenë e dëgj0ja si më sh_ante me fjalë nga më të nd_y_rat”.

E reja e mësuar me tipin arr0gant të të vëllait që nuk bën asnjë punë në shtëpi dhe që kërkon t’i ser vi_r_et edhe ushqimi i gatshëm në tryezë, nuk ka reaguar dhe as që i është përgjigjur. Kështu ka vepruar jo pak herë, kur gjente veshjet e tij të he-dhura ngado, bi-shtat e cigareve në k0rridor dhe ç0rapet nën krevat.

“Po pinte kafen dhe ulur siç ishte, mes sh_ar-jeve, ai më q-uajti k.. . Ju përgjigja rri mirë se do marr p0licinë. Në këtë çast kër_c-eu nga karrigia ku po pinte kafen dhe më gj_ua_jti me g_ru-sht. Duke më që_ll_uar pyeste – kë do marrësh në telefon ti, pa ma thuaj dhe njëherë kë do marrësh?”

Pasi ka r_ënë në dy-she-me dhe ka nd_jerë gj_a_kun në f_yt-yrë, e reja sipas k0misariatit numër 3, në heshtje ka dalë nga banesa. Shkova te fqinja që më pastroi f_yt-yrën, gj ak_un dhe më ndërr0i bluzën – shton në den0ncimin e saj L. R kundër të vëllait.

P0licia mbasi u nj0ftua në telefon, pas këqyrjes së saj evident0n shenjat e dh_unë_s. “Kjo shtetase mban veshur një xhup në ngjyrë të zezë dhe një shall. Në pjesën e sipërme të hundës, në anën e djathtë të f_yt-yrës ajo ka një he_mat_omë në ngjyrë të kuqe në vishnje, e cila duket e ënj_tur, pjesa e sipërme e bu_zës duket e ënj_tur”, shkruan 0ficerja e p0licisë që ka kryer këq_yrjen dhe he_mat_omat e shkak_tua_ra nga g0ditjet.

“Tim vëllai përherë i kanë shërbyer, kur prindërit ishin më të rinj, atij i vendosej gjithçka përpara. Edhe kur ndërr0nte teshat, ai as që lëvizte gishtin që të merrte rrobat nga dollapi, por ia bënte gati mamaja duke ia pal0sur mbi krevat. Nuk sk uq as një vezë, nuk rregullon njëherë krevatin. Këto të gjitha i bëj unë. Jam kthyer në një shërbëtore, por ndryshon puna për prindërit, pasi ju shërbej me dëshirë pasi janë që të dy të së_murë. Prindërit u plakën dhe s’kanë më fuqi. Gjithë kujdesi i tyre, i ngjan A. R se është një detyrim që duhet nd_jekur nga të tjerët”, rr_ëfen e reja në den0ncimin e rrallë ndaj të vëllait.

Leave a Reply